top of page

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Freediving Helsinki – vapaasukelluskurssit

Green Water Pro Oy, Särkiniementie 5, 00210 Helsinki

Y-tunnus: 2537184-4

Sähköposti: johanna@johannanordblad.com

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kouluttaja Johanna Nordblad / johanna@johannanordblad.com

 

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tarvitaan vapaasukelluskurssien toteuttamista varten sopimusperusteella, kurssien laskutusta varten kirjanpitolain mukaan sekä kursseista tiedottamista osallistujien sekä kursseista kiinnostuneiden kanssa oikeutetun edun perusteella. Pilottiryhmää varten kerättyjä henkilötietoja käytetään digitaalisen koulutuspalvelun kehittämistä varten oikeutetun edun perusteella.

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin ja niitä säilytetään enintään kolmen vuoden ajan.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi sekä yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite). 

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, netissä täytettyjen lomakkeiden kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa esim. asiakaspalautteen muodossa.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page